Konkurs fotograficzny „Emocje w obiektywie”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

”Emocje w obiektywie”

 

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług

w Radomiu

Sponsorem Konkursu jest absolwent naszej Szkoły pan Damian Guza

Do pobrania:

Karta zgłoszenia doc

Karta zgłoszenia pdf

Regulamin konkursu pdf

  1. Przepisy ogólne

  1.Cele I edycji  konkursu fotograficznego: „Emocje w obiektywie”:

  – uwrażliwienie młodzieży na emocje wyrażane przez innych

  – prowokowanie dyskusji na temat ludzkich emocji

  – rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografią

  – zwrócenie uwagi na piękno drugiego człowieka

   

  1. Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Skórzano Odzieżowych Stylizacji i Usług, którzy nie ukończyli 22 roku życia.

   

  1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie zdjęć na konkurs w wersji elektronicznej na adres mailowy emocjewobiektywie@gmail.com oraz przekazanie podpisanej czytelnie Karty Zgłoszenia której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

   

  1. Osoby niepełnoletnie muszą złożyć kartę zgłoszenia podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów jako zgodę na udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

   

  1. Przepisy dotyczące prac.

  1.Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 6 prac wykonanych w latach 2014-2018.

  Dopuszcza się przedstawianie jako 1 pracy, zestawów składających się z maksimum 3 fotografii.

   

  1. Fotografie należy przesłać w postaci cyfrowej na adres: emocjewobiektywie@gmail.com wszystkie zgłoszone w konkursie prace powinny być w formacie jako pliki JPG (JPEG), zalecamy, aby zdjęcie w postaci cyfrowej miało nie mniej niż 6 megapikseli (bok krótszy nie mniej niż 2000 pikseli.)

   

  1. Przesyłane prace powinny być opisane tytułem, które należy wpisać w mailu wraz z przesyłanymi pracami, należy wpisać też swoje imię i nazwisko oraz oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela).

   

  1. Fotografie wysoce przetworzone komputerowo nie będą oceniane.

   

  1. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów fotografii.

   

  1. Obiekty będące tematem prac muszą znajdować się w granicach administracyjnych Polski.

   

  1. Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie.

   

  1. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone w mailu metryczką zawierającą następujące informacje:

  – dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,

  – tytuł fotografii,

  – opis fotografii, data i miejsce wykonania fotografii

   

  1. Wszystkie zakwalifikowane do wystawy fotografie przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii pod warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach związanych z Konkursem, na stronie Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług oraz miejskiego portalu internetowego promocyjnych orazwww.radom.pl, w lokalnej prasie, do wielokrotnej ekspozycji, wydawanych przez siebie materiałach
   w innych celach promocyjno-reklamowych). Powyższe uprawnienia, przysługują Organizatorowi,
   na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia wymaganej w pkt. I.3. niniejszego regulaminu.

   

  1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

  a/ jest autorem załączonych zdjęć, a  prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

  b/ posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.

  c/ przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (j.t. w Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm. ), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  i wprowadzania do obrotu;

  d/ zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane, ani nie były nagradzane w innych konkursach;

  e/ wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych
  w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

  f/ przyjmuje warunki regulaminu Konkursu.

  1. Uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie powyżej 22 roku życia.

   

  1. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, 26-600 Radom, ul. Śniadeckich 5   sekretariat w kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Emocje w obiektywie” lub można dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2018 roku. (decyduje data stempla pocztowego)

   

  1. Fotografie bez metryczki i wypełnionej Karty zgłoszenia nie będą brały udziału
   w konkursie i nie będą odsyłane mailowo.

   

   

  III. Przepisy dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.

   

  1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową.
   Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
  2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
  3. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród rzeczowych oraz nie wyklucza się przyznania wyróżnień.

   

  1. Nagroda wygrana w konkursie może stanowić przychód dla celów podatkowych i podlegać opodatkowaniu (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).

   

  1. Wyniki konkursu oraz informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronie szkolnego portalu internetowego http://www.szkola-zawod-sukces.pl/
  2. O wręczeniu nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej organizator powiadomi uczestników.

   

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

   

  1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

   

  1. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronach http://www.szkola-zawod-sukces.pl/

   

  1. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu ul. Śniadeckich 5 tel.: 48 364 02 52.
  2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
  3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Zespołu Szkół  Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług  z siedzibą w Radomiu, przy ul. Śniadeckich5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rodo-radom.pl
  5. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, a także w celach informacyjnych.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
  7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
   1. sprostowania danych,
   2. usunięcia danych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia sprzeciwu,
   6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Organizator będzie zbierał od uczestników i opiekunów następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu.
   4. Nazwę i adres placówki zgłaszającej uczestnika.
  9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
  11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
  13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. maksymalnie
   2 miesiące od momentu zakończenia organizacji konkursu.
  14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
   • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
   • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
   • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

   

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom