Rekrutacja 2020 – Etap 1

W pierwszym Etapie Rekrutacji do klasy pierwszej należy :

Złożyć wniosek o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020  roku do godziny 15.00.

W tym celu należy:

 1. Zalogować się na portalu:  www.naborpp.oswiatawradomiu.pl  i  założyć wniosek/podanie. Zapamiętaj dane swojego konta. Będą potrzebne na wypadek modyfikacji danych lub śledzenia wyników.
 2. Wniosek drukujemy, sprawdzamy poprawność danych, kompletność wniosku.
 3. Wniosek podpisuje kandydat oraz oboje rodziców/opiekunów prawnych, ( w uzasadnionych wypadkach przez jednego rodzica).
 4. W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy także do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium. Dokumentem tym może być kopia odpowiedniego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru:
  • Elektronicznie na adres :
   rekrutacja@szkola-zawod-sukces.pl   (skan lub zdjęcie kompletnego wniosku wraz z podpisami rodziców i podpisem kandydata)
  • Papierowo w budynku szkoły w zaklejonej i podpisanej kopercie do urny z napisem „Rekrutacja ZSSOSiU 2020 / 2021”

 

Więcej informacji na temat rekrutacji:

 1. Harmonogram rekrutacji 2020
 2. Zasady zliczania punktów
 3. Oferta kształcenia
 4. Rekrutacja 2020
 5. Zasady rekrutacji

 

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom