Nabór po Gimnazjum

Zasady rekrutacji do Technikum czteroletniego
i Branżowej Szkoły I-go Stopnia

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji  i Usług

 w Radomiu

na rok szkolny 2019/2020

 

  W ramach zgłoszenia kandydatury do szkoły wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru: https://naborpg.oswiatawradomiu.pl,
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. Kopia wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 4. Trzy podpisane fotografie,
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

 

W trakcie rekrutacji punktowane będą oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj:

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik

  –      Język obcy nowożytny

   –      Plastyka

 

 • Technik analityk z innowacją pedagogiczną specjalność analiza kosmetyków i środków gospodarczych
  –      Język obcy nowożytny

  –      Chemia

 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Krawiec
 • Fotograf
  –      Sztuka/plastyka

  –      Technika

 

Ważne dokumenty

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – rozdział 6
 2. Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji z dnia 14.03.2017 r.
 3. Zarządzenie nr 20 z dnia 01.03.2019 r.
 4. Zarządzenie nr 46 z dnia 19.06.2019 r.
 5. Harmonogram rekrutacji z dnia 19.06.2019 r. 

 

 W przypadku kandydatów składających podanie do Technikum powinni uzyskać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły. Badania lekarskie przeprowadza MWOMP w Radomiu

 

Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom