Rekrutacja 2016/2017


Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w roku szkolnym 2016/17 prowadzi nabór do Technikum w kierunkach:

 • Technik usług fryzjerskich
 • Fototechnik
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik analityk
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik

 

W klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej szkoła proponuje następujące kierunki kształcenia:

 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Tapicer
 • Kaletnik
 • Obuwnik

 

Szkoła również prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

 • kwalifikacja A.20 –  Rejestracja i obróbka obrazu
 • kwalifikacja A.46  –  Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
 • kwalifikacja A.71   –   Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • kwalifikacja A.19   –   Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

 Regulamin i kryteria rekrutacji w ZSS-O,SiU w Radomiu.

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr 6 MKO z 27 stycznia 2016
 2. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016 / 17
 3. Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

 

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.oswiatawradomiu.pl w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę.
 2. Po wydrukowaniu formularza ze strony należy go złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:
 4. a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komicja rekrutacyjna.
 5. b) Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.
 6. c) Trzy podpisane fotografie.

 

 

 

Regulamin i kryteria

rekrutacji

do oddziałów pierwszych

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji  i Usług

 w Radomiu

na rok szkolny 2016/17

 

 

         Zgodnie z zarządzeniem Nr 6, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016 / 2017, opracowano regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu do klas pierwszych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum na rok szkolny 2016/17.

 

 1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych będących szkołami pierwszego wyboru kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów

 

 • od 25 kwietnia (poniedziałek), od godz. 9.00 do 29 kwietnia (piątek), do godz. 15.00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych;
 • od 9 maja (poniedziałek), od godz. 8.00 do 18 maja (środa), do godz.15.00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych;
 • od 17 czerwca (piątek), od godz. 8.00 do 21 czerwca (wtorek), do godz.15.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

 

 

 1. Rekrutację przeprowadza się:
 1. od 24 czerwca (piątek), od godz. 11.00 do 28 czerwca (wtorek), do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wcześniej złożone kwestionariusze w szkole pierwszego wyboru o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii ma być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

 1. od 24 czerwca (piątek), od godz. 11.00 do 29 czerwca (czwartek), do godz. 15.00 szkolne komisje dokonują weryfikacji złożonych dokumentów.

 

 1. 15 lipca (piątek), do godz. 15.00   szkolne   komisje   rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają  listy  kandydatów  zakwalifikowanych   do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierających imię i nazwisko uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 1. od 18 lipca (poniedziałek), godz. 9.00 do 19 lipca (wtorek), godz. 15.00 wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 

 1. od 18 lipca (poniedziałek), godz. 9.00 do 25 lipca (poniedziałek), godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. 26 lipca (wtorek) do godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów   przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 1. 27 lipca (środa), godz. 9.00 do 2 sierpnia (wtorek) szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą do szkół, które nie dokonały pełnego naboru. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. 3 sierpnia (środa), od godz. 9.00 do 5 sierpnia (piątek) godz. 15.00 szkolne komisje dokonują weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez kandydatów

 

 1. 22 sierpnia (poniedziałek) szkolne komisje   rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają  listy  kandydatów  zakwalifikowanych   do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierających imię i nazwisko uszeregowane     w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 1. 22 sierpnia (poniedziałek) szkolna komisja   rekrutacyjno-kwalifikacyjne wydaje skierowania na bania lekarskie kandydatowi który złożył oświadczenie o wyborze szkoły.

 

 1. od 23 sierpnia (wtorek), godz. 8.00 do 25 sierpnia (czwartek), godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. 26 sierpnia (piątek) do godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do oddziałów pierwszych w

Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

na rok szkolny 2016/17

 

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę:

 

 1. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły tj:

 

 • Technikum:

 

 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik

 

  –      Język obcy nowożytny

–      Technika

–      Sztuka/plastyka

 

 • Fototechnik
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik technologii odzieży
 • Technik cyfrowych procesów graficznych

 

  –      Język obcy nowożytny

–      Matematyka

–      Sztuka/plastyka

 

 • Technik analityk
  –      Język obcy nowożytny

–      Technika

–      Chemia

 

 

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 

 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Tapicer
 • Krawiec
 • Fotograf

 

  –      Sztuka/plastyka

–      Technika

–      Informatyka

 

które przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

 20 pkt. – ocena celująca

16 pkt. – ocena bardzo dobra

12 pkt. – ocena dobra

8 pkt. – ocena dostateczna

2 pkt. – ocena dopuszczająca

 

 1. Tytuł finalisty, laureata konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz w zawodach wiedzy – maksymalnie 13 pkt.
 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
 1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.
 2. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły  – maksymalnie 4 pkt.
 3. Liczba punktów uzyskana za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z poszczególnych przedmiotów j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii, chemii, fizyki), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przemnożona przez 0,2. Co daje maksymalnie 100 punktów.

 

Absolwenci gimnazjum powinni posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły od 18 lipca do 19 lipca.

Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,
 • może być brana pod uwagę ocena zachowania ucznia przy równej ilości punktów zdobytych przez różnych kandydatów.

Liczba miejsc w klasach technikum i zasadniczej szkole zawodowej wynosi 28-32.

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji i Usług w Radomiu

 

Olaf Korwin-Pawłowski Ewa Osińska
Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom