Rekrutacja 2018 / 2019

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w roku szkolnym 2018/19 prowadzi nabór do Technikum w kierunkach:

W klasach Branżowej Szkoły Stopnia I następujące kierunki kształcenia:

Szkoła również prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 • kwalifikacja A.20 –  Rejestracja i obróbka obrazu
 • kwalifikacja A.46  –  Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
 • kwalifikacja A.71   –   Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • kwalifikacja A.19   –   Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • kwalifikacja A.52   –   Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
 • kwalifikacja A.7   –   Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
 • kwalifikacja A.8  –   Wytwarzanie obuwia
 • kwalifikacja A.9   –   Wyprawianie skór

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.naborpg.oswiatawradomiu.pl w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę.
 2. Po wydrukowaniu formularza ze strony należy go złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:
 4. a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komicja rekrutacyjna.
 5. b) Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.
 6. c) Trzy podpisane fotografie.

Podstawa prawna dotycząca naboru do szkoły.

 1. Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. Zarządzenie nr 3 z dnia 30.01.2018 r.
 4. Zarządzenie nr 5 z dnia 07.02.2018 r.

 

Regulamin i kryteria rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji  i Usług

 w Radomiu

na rok szkolny 2018/2019

 

  

              Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018 / 2019 oraz zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. opracowano regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu do klas pierwszych: Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum na rok szkolny 2018/2019.

 Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej: Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Technikum.

 1.  
  1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych będących szkołami pierwszego wyboru kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

   

  • od 10 maja (czwartek) od godz. 10.00 do 18 maja (piątek), do godz.15.00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydaci otrzymują skierowanie na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie ze szkoły pierwszego wyboru.

   

  • od 15 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca (wtorek), do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

   

  1. Rekrutację przeprowadza się:

   

  • od 22 czerwca (piątek), od godz. 12.00 do 27 czerwca (środa), do godz. 16.00 kandydaci uzupełniają wcześniej złożone kwestionariusze w szkole pierwszego wyboru o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii powinna znajdować się adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

   

  • od 10 maja (czwartek), od godz. 12.00 do 6 lipca (piątek) do godz. 15.00 szkolne komisje dokonują weryfikacji złożonych dokumentów.

   

  • 6 lipca (piątek),     12.00   szkolne   komisje   rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają  listy  kandydatów  zakwalifikowanych   do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierających imię i nazwisko uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

   

  • od 6 lipca (piątek), godz. 12.00 do 9 lipca (poniedziałek), godz. 15.00 wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, który złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły.

   

  • od 6 lipca (piątek), godz. 10.00 do 12 lipca (czwartek), godz. 10.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

   

  • 12 lipca (czwartek) 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy   kandydatów   przyjętych i nieprzyjętych do   szkoły.

   

  • 12 lipca (czwartek) do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły, kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

   3. Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą do szkół:

  • 13 lipca (piątek), godz. 8.00 do 16 lipca (poniedziałek), godz. 15.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą do szkół, które nie dokonały pełnego naboru. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydanie skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu.

   

  • 13 lipca (piątek), godz. 8.00 do 28 sierpnia (wtorek), godz. 15.00 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

   

  • 29 sierpnia (środa), 12.00 szkolne   komisje   rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają  listy  kandydatów  zakwalifikowanych   do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierających imię i nazwisko uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

   

  • od 29 sierpnia (środa) od godz. 12.00 do 30 sierpnia (czwartek), godz. 16.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

   

  • 31 sierpnia (piątek) o godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów   przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

   

  • 31 sierpnia (piątek) do godz. 12.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły, kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

Kryteria rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

na rok szkolny 2018 / 2019

 

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę:

 

 1. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły tj:

 

 • Technikum:

 

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik

  –      Język obcy nowożytny

   –      Sztuka/plastyka

 

 • Technik analityk z innowacją pedagogiczną specjalność analiza kosmetyków i środków gospodarczych
  –      Język obcy nowożytny

  –      Chemia

 

 

 

 • Branżowa Szkoła I Stopnia:

 

 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Tapicer
 • Krawiec
 • Garbarz
 • Fotograf

 

  –      Sztuka/plastyka

  –      Technika

 

 

  które przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

 

18 pkt. – ocena celująca

17 pkt. – ocena bardzo dobra

14 pkt. – ocena dobra

8 pkt. – ocena dostateczna

2 pkt. – ocena dopuszczająca

 

 1. Tytuł finalisty, laureata konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5, 7, 10 pkt.

 

 1. Suma możliwych do uzyskania punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych – 18 pkt.

 

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 pkt.

       

 1. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie – do 6 pkt.

 

 1. Liczba punktów mnożona przez 0,2, uzyskana za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii, chemii, fizyki), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Co daje maksymalnie 100 punktów.

 

W przypadku absolwentów składających podanie do Technikum lub Branżowej Szkoły Stopnia I powinni uzyskać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły.

 

Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Liczba miejsc w klasach technikum i branżowej szkole stopnia I wynosi 26-30.

 

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rekrutacyjnej

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji i Usług w Radomiu

 

Ryszard Masełek Ewa Figura

 

 

 

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom