Rekrutacja 2019 / 2020

Oferta Kształcenia

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.naborpg.oswiatawradomiu.pl w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę.
 2. Po wydrukowaniu formularza ze strony należy go złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:

a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komicja rekrutacyjna.

b) Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.

c) Trzy podpisane fotografie.

Podstawa prawna dotycząca naboru do szkoły.

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – rozdział 6
 2. Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji z dnia 16.03.2017 r.
 3. Zarządzenie nr 20 z dnia 01.03.2019 r.

Przydatne dokumenty.

 1. Prezentacja MEN
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

 

Kryteria rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

na rok szkolny 2019 / 2020

 

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę:

 

 1. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły tj:

 

TECHNIKUM

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik
      Język obcy nowożytny

     Sztuka/plastyka

 

 • Technik analityk z innowacją pedagogiczną specjalność analiza kosmetyków i środków gospodarczych
     Język obcy nowożytny

     Chemia

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Fotograf
 • Tapicer
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kaletnik
 • Obuwnik
      Sztuka/plastyka

      Technika

 

 

 1. Kryteria przyznawania punktów dla absolwentów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum:

 


Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.

 

 1. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
  1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 1. Suma możliwych do uzyskania punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych – 18 pkt.

 

W trakcie rekrutacji wymagane będzie posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez      kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 

W przypadku równorzędnych wyników w trakcie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 

 

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom