ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

KONKURS FOTOGRAFICZNY “Światło w krajobrazie”

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

KRAJOBRAZY POLSKIE

VIII edycja pt.  “Światło w krajobrazie”

 

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług

w Radomiu

Do pobrania:

Karta zgłoszenia doc

Karta zgłoszenia pdf

Oświadczenie doc

Oświadczenie pdf

Regulamin konkursu pdf

Plakat

 1. Cele konkursu:

–  Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród młodzieży.

–  Promocja walorów przyrodniczych i architektonicznych Polski.

–  Promowanie twórczości fotograficznej w środowisku lokalnym.

 

 1. Uczestnicy konkursu

Uczniowie   klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu m. Radom

i powiatu radomskiego

 

Zasady udziału w konkursie:

–    Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 prace wykonane w 2019-2020 roku          Dopuszcza się przedstawianie jako 1 pracy, zestawów składających się z maksimum
3 fotografii.

Do fotografii należy dołączyć:- nośnik w postaci cyfrowej (płyta CD) zawierający wszystkie zgłoszone w konkursie prace jako pliki JPG (JPEG). Zalecamy, aby zdjęcie w postaci cyfrowej miało  nie mniej  niż 6 megapikseli (bok krótszy nie mniej niż 2000 pikseli).

Format zdjęć: wymagany 30 x 40 cm, dopuszczalny 20 x 30 cm.

Fotografie wysoce przetworzone komputerowo nie będą oceniane.

Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów fotografii.

Obiekty będące tematem prac muszą znajdować się w granicach administracyjnych Polski.

Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie.

Zgłaszane na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, e-mail

– adres szkoły/klasa

– tytuł fotografii

– data wykonania i opis miejsca  widniejącego na fotografii.

Zdjęcia bez metryczki nie będą oceniane.

 

 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.
 • Uczestnik konkursu (lub jeśli jest niepełnoletni, jego prawni opiekunowie) składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

            posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie        niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem   konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego   publikacji;

przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń   czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie       autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (j.t. w Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631             ze zm.)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich      materiałach promocyjnych  i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu;

 

 1. Termin składania prac
 • Fotografie (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z kartą zgłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wojewódzki Konkurs Fotograficzny ,,Światło w krajobrazie” należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług

 1. Śniadeckich 5

26-600 Radom

–   Prace konkursowe należy składać do dnia 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla                     pocztowego). Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 1. Warunki rozstrzygnięcia konkursu

Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja jury jest ostateczna
i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace niezakwalifikowane do wystawy autor może odebrać osobiście w siedzibie: Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 5   w terminie 15 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Organizator konkursu  zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
W tym przypadku zgłoszone prace zostaną odesłane na koszt organizatora.

Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu, czas i miejsce wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej podany zostanie na stronie internetowej organizatora konkursu

http://www.szkola-zawod-sukces.pl/

Zostaną o nim także powiadomieni pocztą mailową uczestnicy konkursu.

Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są stronie internetowej organizatora konkursu  http://www.szkola-zawod-sukces.pl/

 1. Kontakt z organizatorem konkursu

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu ul. Śniadeckich 5

Tel. (48) 364 02 52

e-mail:  sekretariat@szkola-zawod-sukces.pl

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług z siedzibą w Radomiu, przy ul. Śniadeckich 5.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rodo-radom.pl

Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach informacyjnych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. Maksymalnie 2 miesiące od momentu zakończenia organizacji konkursu.
 • Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny przetwarzanych.
            SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW !!!

Copyright © 2021
Skip to content