REGULAMIN I KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PIERWSZYCH

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, 

Stylizacji  i Usług w Radomiu

na rok szkolny 2015/16

          Zgodnie z zarządzeniem Nr 13, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, opracowano regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu do klas pierwszych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum  na rok szkolny 2015/16.

 

I.                   Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

  1.    W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących  kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie:

1)od 11 maja (poniedziałek), od godz. 10.00 do 22 maja (piątek), do godz. 15.00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych;

2)od 19 czerwca (piątek) do 23 czerwca (wtorek), do godz.16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

 

2.    Rekrutację przeprowadza się:

1)od 26 czerwca (piątek), od godz. 09.00 do 29 czerwca (poniedziałek), do godz. 18.00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie lub oryginały zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kopie winny być poświadczone za zgodność  z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii ma być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej,  w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania.W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał  trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

 

2)od 30 czerwca (wtorek), godz. 9.00 do 2 lipca (czwartek), godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;

3)do 2  lipca (piątek) do godz.   17.00   szkolne   komisje   rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają  listy  kandydatów  zakwalifikowanych   do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej wraz z minimalnym progiem punktowym uprawniającym do przyjęcia.

4)od 3 lipca (piątek) do 6 lipca (poniedziałek) kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły),

5) 7 lipca (poniedziałek) do godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy   kandydatów   przyjętych   do   szkoły,   którzy   potwierdzili   wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6)od 25 sierpnia (poniedziałek) do 30 sierpnia (piątek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifiakcyjna w przypadku wolnych miejsc przeprowadza postępowanie uzupełniające.

  

Kryteria rekrutacji do oddziałów pierwszych w

Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

na rok szkolny 2015/16

 W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę:

 1.    Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły tj:

 

Ø  Technikum: 

·         Technik usług fryzjerskich

·         Technik technologii wyrobów skórzanych

·         Technik obuwnik

 

-      Język obcy nowożytny

-      Technika

-      Sztuka/plastyka

 

·         Fototechnik

·         Technik organizacji reklamy

·         Technik technologii odzieży

-      Język obcy nowożytny

-      Matematyka

-      Sztuka/plastyka

 

·         Technik analityk

-      Język obcy nowożytny

-      Technika

-      Chemia

 

 

Ø  Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

·         Fryzjer

·         Kaletnik

·         Obuwnik

·         Tapicer

·         Krawiec

·         Fotograf

 

-      Sztuka/plastyka

-      Technika

-      Informatyka

 

 

które przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

 18 pkt. – ocena celująca

14 pkt. – ocena bardzo dobra

10 pkt. – ocena dobra

6 pkt. – ocena dostateczna

2 pkt. – ocena dopuszczająca

            W sumie kandydat może zdobyć 100 punktów za oceny z czterech punktowanych przez szkołę przedmiotów oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.:

·       Tytuł finalisty lub laureata więcej niż jednego konkursu  - 13 pkt.

·       Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 2 pkt.

·       Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim - 5 pkt.

·       Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym – 2 pkt., (maksymalna   łączna   liczba    punktów      za   osiągnięcia   sportowe i artystyczne na szczeblu  powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim  wynosi 5)

·       Inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – 2 pkt, w tym:

§  uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół;

§  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego;              

·       Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie - do 6 pkt.

 

2.     Liczba punktów uzyskana za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (geografii, bologii, chemii, fizyki), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Co daje maksymalnie 100 punktów.

 

Absolwenci gimnazjum powinni posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia.

W przypadku absolwentów składających podanie do Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinni oni posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierownie na badania specjalistyczne wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły od 4 lipca.

O zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczniowie składają do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły.

Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

·sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

·kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

·może być brana pod uwagę ocena zachowania ucznia przy równej ilości punktów zdobytych przez różnych kandydatów.

 

Liczba miejsc w klasach technikum i zasadniczej szkole zawodowej wynosi 32-34.

 

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

  

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej        Dyrektor Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych,

                                                                                        Stylizacji i Usług w Radomiu

 

  ……………………………………..                      …………………………………….

                Ewa Jasińska                                                             Ewa Osińska