Zasady rekrutacji

Zapraszamy do Technikum pięcioletniego
i Branżowej Szkoły I-ego Stopnia

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji  i Usług

 w Radomiu

na rok szkolny 2020 / 2021

 

  W ramach zgłoszenia kandydatury do szkoły wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru: https://naborpg.oswiatawradomiu.pl,
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. Kopia wyniku sprawdzianu po ósmej klasie,
 4. Trzy podpisane fotografie,
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres  rekrutacja@szkola-zawod-sukces.pl

W trakcie rekrutacji punktowane będą oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj:  

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik

  –      Język obcy nowożytny

   –      Plastyka

 

 • Technik analityk z innowacją pedagogiczną specjalność analiza kosmetyków i środków gospodarczych
  –      Język obcy nowożytny

  –      Chemia

 

 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Krawiec
 • Fotograf
 –      Sztuka/plastyka

  –      Technika

  Ważne dokumenty

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – rozdział 6
 2. Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji z dnia 16.03.2017 r.
 3. Zarządzenie nr 8 z dnia 31.01.2020 r.  – nieaktualne terminy.
 4. Komunikat MKO z dnia 27.04.2020 r. 
 5. Harmonogram rekrutacji – Na tą chwilę nie ma aktualnych terminów rekrutacji.
  Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

  Kandydaci do Technikum lub Branżowej Szkoły I-go Stopnia powinni uzyskać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły. Badania lekarskie przeprowadza MWOMP w Radomiu

 Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom