ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Zasady rekrutacji

Zapraszamy do Technikum pięcioletniego
i Branżowej Szkoły I-ego Stopnia

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji  i Usług

 w Radomiu

na rok szkolny 2021 / 2022

 

  W ramach zgłoszenia kandydatury do szkoły wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru: www.naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app,
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. Kopia wyniku sprawdzianu po ósmej klasie,
 4. Trzy podpisane fotografie,
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

 Wykaz dokumentów w przypadku zgłoszenia kandydatury przez cudzoziemców:

 1. Wymagane dokumenty w rekrutacji do klas pierwszych w przypadku cudzoziemców

 

Dokumenty związane z rekrutacją należy dostarczyć osobiście do szkoły w zaklejonej i podpisanej kopercie do urny z napisem „Rekrutacja ZSSOSiU 2021/2022”

 

W trakcie rekrutacji punktowane będą oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj:  

 

 

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik

  –      Język obcy nowożytny

   –      Plastyka

 

 • Technik analityk z innowacją pedagogiczną specjalność analiza kosmetyków i środków gospodarczych
  –      Język obcy nowożytny

  –      Chemia

 

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Krawiec
 • Fotograf

 –      Sztuka/plastyka

  –      Technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne dokumenty

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – rozdział 6
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 r. – pdf
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r

 

  Kandydaci do Technikum lub Branżowej Szkoły I-go Stopnia powinni uzyskać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły. Badania lekarskie przeprowadza MWOMP w Radomiu

 Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 

Copyright © 2021
Skip to content