ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Zasady rekrutacji

Zapraszamy do Technikum pięcioletniego
i Branżowej Szkoły I-ego i II-ego Stopnia

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych,

Stylizacji  i Usług

 w Radomiu

w roku szkolnym 2024 / 2025

 

  W ramach zgłoszenia kandydatury do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru:
  https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć do szkoły osobiście (wskazówki dojazdu) lub złożyć elektronicznie za pomocą strony naboru po potwierdzeniu profilem zaufanym rodzica. Należy wybrać tylko jedną formę złożenia podania.
 3. Kopia/Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 4. Kopia/Oryginał wyniku sprawdzianu po ósmej klasie,
 5. Trzy podpisane fotografie,
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 7. Po przyjęciu w klasie Technik analityk, Technik usług fryzjerskich oraz w Zawodzie Fryzjer wymagane są badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – tylko kandydaci składający podanie do oddziału integracyjnego w części dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, (więcej informacji)

Drodzy Rodzice!!!

Bardzo prosimy uwzględnić także predyspozycje swoich dzieci przy wyborze kierunku kształcenia.

 

Kandydaci do Branżowej Szkoły II Stopnia powinni posiadać  następujące dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia które uzyskali w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok rekrutacji,
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której następuje rekrutacja.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie.

 Wykaz dokumentów w przypadku zgłoszenia kandydatury przez cudzoziemców:

 1. Wymagane dokumenty w rekrutacji do klas pierwszych w przypadku cudzoziemców. 

 

W trakcie rekrutacji punktowane będą oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj:  

 

 

Ważne dokumenty

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – rozdział 6
 2. Rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
 3. Zarządzenie nr 6 MKO z dnia 29 stycznia 2024 r.
 4. Zarządzenie nr 6 MKO z dnia 29 stycznia 2024 r. – załącznik 1
 5. Zarządzenie nr 6 MKO z dnia 29 stycznia 2024 r. – załącznik 2

 

  Kandydaci do Technikum,  Branżowej Szkoły I-go Stopnia lub Branżowej Szkoły II-go Stopnia  powinni uzyskać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie wydaje komisja rekrutacyjna lub sekretariat szkoły. Badania lekarskie przeprowadza MWOMP w Radomiu

 Przy przyjmowaniu do Szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku dużego zainteresowania proponowanymi profilami kształcenia, w pierwszej kolejności będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 

Copyright © 2024
Skip to content